Vores persondatapolitik


Persondatapolitik for Professionel Elektronik, PE

Professionel Elektronik, PE (cvr. nr. 11143547) er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i dette
dokument.

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi
passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder, de personer oplysningerne vedrører
har.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen. Nedenfor kan du
derfor læse om, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler, til hvilke formål vi behandler
oplysningerne og retsgrundlaget for behandlingen.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside
www.professionel-elektronik.dk
Når du benytter hjemmesiden www.professionel-elektronik.dk, indsamler vi automatisk en række
oplysninger, bl.a. om IP-adresse, type af browser, søgetermer og netværkslokation.
• Formålet med indsamlingen er at tilbyde den bedst mulige service til brugerne af hjemmesiden
og medlemmerne af PE samt at optimere hjemmesiden og indsamle viden/statistik om brug af
vores ydelser.
• Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mail til PE
Når du sender en e-mail til PE via mea@danskerhverv.dk eller via hms@danskerhverv.dk, eller direkte
til et bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem, behandler vi dine personoplysninger. Dette er
nødvendigt, for at kunne håndtere mailen.
• Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at kunne håndtere den mail, du
fremsender, herunder besvare den eller kunne levere de ydelser, du som medlem har krav på.
• Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i PE
Når du melder din virksomhed ind i PE, er det nødvendigt, at virksomheden afgiver en række
personoplysninger om bl.a. ansatte i virksomheden.
• Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at få medlemskabet registreret korrekt,
samt at sikre, at der er registeret de rette kontaktpersoner.
• Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse og statistik
PE har kontakt med politikere og embedsmænd i kommuner, regioner, styrelser og ministerier med
henblik på at varetage PE’s politiske interesser.
Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at kunne foretage politisk interessevaretagelse,
medlemsservice og evt. ved udarbejdelse af analyser og statistisk materiale.
• Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger, i forbindelse med møder og andre arrangementer,
For at kunne afholde møder, arrangementer, kurser og konferencer er det nødvendigt at registrere,
hvem der deltager i det pågældende arrangement. Det er samtidig relevant at dele oplysninger om
deltagerne med de øvrige deltagere i arrangementet, samt med eventuelle eksterne oplægsholdere o.l.
Ved mødeafholdelse mv. vil der kunne blive registreret personnavne mv. i referater o.l.
• Formålet med indsamlingen er at levere medlemsservice og kunne foretage
arrangementsafholdelse, samt kunne samle op på mødebeslutninger.
• Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens
artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med billeder
I forbindelse med møder og andre arrangementer, der bliver afholdt af PE, eller hvor PE deltager, kan
der blive taget fotografier (situationsbilleder og portrætbilleder). PE kan desuden vælge at tage
portrætbilleder af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer mfl. Billederne vises på
www.professionel-elektronik.dk og/eller på Facebook, LinkedIn, Twitter, samt i fysisk
brochuremateriale. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier, når det er nødvendigt.
• Formålet med indsamlingen af personoplysninger i form af billeder er at kunne anvende
billeder i markedsføringen af foreningen og profilering af foreningen udadtil.
• Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbreve mv.
PE’s medlemsvirksomheder modtager automatisk vores nyhedsbrev på den eller de e-mailadresser,
der er blevet oplyst bl.a. ved indmeldelsen i PE. Andre kan have tilmeldt sig nyhedsbrevet på anden
vis. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du
klikker på mv.
• Formålet med indsamlingen er at kunne levere nyhedsbreve og bringe nyheder, der er
relevante for læserne og at markedsføre medlemstilbud.
• Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a.

Typer af personoplysninger, der bliver behandlet
PE indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger. Det gælder oplysninger i form af
navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fotos, køn, samt generelle virksomhedsoplysninger.

Videregivelse eller overladelse af personoplysninger
Almindelige personoplysninger videregives i relevant omfang til foreningens medlemmer og ansatte
hos foreningens medlemmer (herunder medlemmer af PE’s bestyrelse og medlemmer af PE’s
underudvalg), samt til Dansk Erhverv og ansatte hos Dansk Erhverv. Desuden kan personoplysninger
videregives til relevante samarbejdspartnere og foredragsholdere, samt øvrige relevante
interessenter, myndigheder og andre aktører, som PE er i kontakt med som led i vores politiske
interessevaretagelse. Der kan også videregives personoplysninger, hvis dette følger af lovgivningen
eller er et krav for at kunne leve op til en kontraktuel forpligtelse.

Herudover overlader PE personoplysninger til diverse databehandlere, herunder Dansk Erhverv og
Mailchimp. Der er indgået de nødvendige databehandleraftaler.

Opbevaring og sletning af personoplysninger
Generelt, så slettes personoplysninger, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede. Et
væsentlig formål med behandlingen er at sikre bedst mulig service overfor medlemmerne. Så længe en
fortsat behandling er nødvendig for, at PE kan overholde PE’s forpligtigelser jf. vores vedtægter, samt
så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen eller kontrakter, vil
oplysninger blive opbevaret.

PE opbevarer personoplysninger om,
- hvilke møder og arrangementer medlemmet og medlemmets ansatte har deltaget i.
- personnavne i referater fra møder. Referaterne opbevares i PE’s sekretariat.
- medlemmer og ansatte hos medlemmer, indsamlet til brug for bl.a. politisk
interessevaretagelse og statistik.
- ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser
mv.
- samt personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse.

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne
PE har via Dansk Erhverv sørget for at etablere tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at
sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring
samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både
fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, videoovervågning, adgangskoder og
kryptering samt løbende back up af data.

De medarbejdere, der behandler foreningens persondata er instrueret i, hvordan de må behandle
personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på
persondatasikkerheden.

Registreredes rettigheder
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret
til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring
– med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis PE’s behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket
tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage,
ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke
lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt
og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden
uden hindring.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.
Professionel Elektronik, PE
Børsen
Slotsholmsgade 1
CVR-nr.: 11143547
Telefon: 3374 6502
E-mail: kontakt@professionel-elektronik.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledninger, som du kan hente på Dansk
Erhvervs hjemmeside

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde kontaktoplysningerne på
www.datatilsynet.dk.

Ændringer i persondatapolitikken
Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du kunne se versionsnumrene nedenfor.
Dokumentoplysning
Dette er version 1 af PE’s persondatapolitik publiceret november 2019.